Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1       Definities

1.1     Lamers Sport & Lifestyle: De heer Tjen Lamers, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61638803, alsook personeel dat werkzaam is voor Lamers Sport & Lifestyle, ook te noemen opdrachtnemer;

1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door Lamers Sport & Lifestyle een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Lamers Sport & Lifestyle en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken;

1.4     Dienstverlening: de diensten die Lamers Sport & Lifestyle aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainingsvormen.

Artikel 2        Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Lamers Sport & Lifestyle, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.lamerssportenlifestyle.nl.

2.3     Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.4     Lamers Sport & Lifestyle is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Lamers Sport & Lifestyle.

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 3        Annulering van afspraken

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Lamers Sport & Lifestyle, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Lamers Sport & Lifestyle gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2     Indien Lamers Sport & Lifestyle door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

3.3     Lamers Sport & Lifestyle is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.4     Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Lamers Sport & Lifestyle het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Lamers Sport & Lifestyle bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Lamers Sport & Lifestyle zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

3.6     Opzegging van de dienstverlening voor de 1ste van de volgende kalendermaand doorgegeven te worden aan Lamers Sport & Lifestyle, de opzegging gaat dan per de eerstvolgende kalendermaand in. De wijze van opzegging dient schriftelijk te gebeuren (Whatsapp of E-mail). 

Artikel 4        Overmacht

4.1     Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3     Indien Lamers Sport & Lifestyle wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Lamers Sport & Lifestyle niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

4.4     Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

4.5     In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 5       Tarieven en betaling

5.1     Op de website van Lamers Sport & Lifestyle worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.

5.2     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.

5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Lamers Sport & Lifestyle steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

5.5     Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Lamers Sport & Lifestyle, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 6        Aansprakelijkheid

6.1     Voor elke door Lamers Sport & Lifestyle aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Lamers Sport & Lifestyle kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

6.2     Lamers Sport & Lifestyle is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

6.3     Lamers Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Lamers Sport & Lifestyle geleverde zaken en/of diensten.

6.4     Lamers Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

6.5     Lamers Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

6.6     Lamers Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

6.7     Lamers Sport & Lifestyle is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lamers Sport & Lifestyle.

6.8     Iedere aansprakelijkheid van Lamers Sport & Lifestyle voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Lamers Sport & Lifestyle te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

6.9     Lamers Sport & Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.10   Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Lamers Sport & Lifestyle in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 7        Geheimhouding

7.1     Lamers Sport & Lifestyle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2     Indien Lamers Sport & Lifestyle op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Lamers Sport & Lifestyle zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Lamers Sport & Lifestyle niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

7.3   Alle ingewonnen informatie wordt verwerkt zoals beschreven in het privacybeleid van Lamers Sport en Lifestyle.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen

8.1     Op de overeenkomst tussen Lamers Sport & Lifestyle en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

8.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 9        Cameratoezicht

9.1   Zowel de buiten als binnen accommodatie is voorzien van bewakingscamera’s. Bij het betreden van het terrein van Lamers Sport & Lifestyle, ga je akkoord met de aanwezigheid van de camera’s.

9.2 Camerabeelden worden enkel gebruikt ter beveiliging van spullen en sportmaterialen.